csütörtök, július 23, 2009

A magyarság hadviselése

Bölcs Leo: Taktika XVIII. fejezet

(47.) Rettenthetetlenül veszik szemre a nekik kedvező alkalmat és nem annyira kézre vívott harczczal és hadaik erejével iparkodnak az ellenségen győzelmet venni, hanem csalogatják és meglepni szeretik és a szükségesek megszerzésében korlátolják.
(48.) Fegyverük pedig kard, pánczél, íjj és kopja; így a csatában legtöbbje kétféle fegyvert visel, a vállán a felfelé álló kopját hordva, az íjjat pedig kezében fogva s mindkettőt ugy használva, a hogy éppen szüksége van rá; ha azonban üldözik őket, az íjjaiknak veszik nagyobb hasznát.
(49.) De nem csak ők maguk öltenek fegyvert, hanem előkelő embereik lovaikat elül vassal vagy nemezzel vértezik.
(50.) Nagy igyekezetet és gyakorlatot fordítanak a lóhátról való nyilazásra.
(53.) Előörseiket egymástól nagy távolságban állítják fel, hogy könnyűszerrel meg ne lephessenek.
(54.) Csatában harczi rendjöket nem három osztályban állítják fel, mint a rómaiak, hanem megkülönböztetett részekben, drungusokká (dandár) kötvén össze egymással e részeket. Ezek egymástól kis közök által választvák el, ugy, hogy csak egy csatarend képét mutatják.
(55.) A harczi renden kívül tartogatják tartalék haderejöket, melyet leshelyre rendelnek azok ellen, kik gondatlanul állítják fel seregöket, vagy pedig a szorongatott seregrész támogatására tartják. Málhájuk a hadi rend mögött van, közel vagy jobbra vagy balra a harczi rendtől, körülbelül egy vagy két római mérföldnyire; nála is kevés fedezetet hagynak.
(56.) Gyakran harczirendjük hátában, illetőleg mögötte, annak fedezésére, tartalék lovassorokat is állítanak fel. A csatarend mélységeit, vagyis a tagokat korlátlanul mélyen alkotják azért a csatarend vastag legyen, inkább mélységére lévén gondjuk; s egyenletesnek és zártnak alkotják a homlokot.
(57.) Jobbára a távolból való harczban és a lesvetésben lelik kedvöket, továbbá az ellenség bekerítésében, a színleg való meghátrálásban, visszafordulásokban, - s a taxisok megszaggatásában.
(58.) Ha egyszer ellenfelöket megszalasztani sikerült, a többit másodrendinek tartják, kiméletlenül szorítják, s az üldözésen kívül egyébre sincs gondjuk. Mert nem elégednek meg - miként a rómaiak s a többi népek - a mérsékelt üldözéssel s az ingó jószág rablásával, hanem addig-addig üldöznek, míg csak az ellenséget teljességgel meg nem bomlasztották; s erre minden utat-módot felhasználnak.
(59.) Ha pedig történetesen az üldözőbe fogott ellenség erősségbe veszi vala magát, azon vannak, hogy behatóan kifürkésszék a szükségesekben, s pedig mind lovakban, mind az emberekben való fogyatkoztatát, és egész erejőket arra fordítják, hogy ezekben megszükitve az ellenséget, föléje kerekedjenek, vagy pedig inyök szerént való egyességre birják, ugy, hogy eleinte könnyebben teljesíthető dolgokat kívánnak, majd meg, ha nekik az ellenség hozzájárulását fejezete ki, másnémü nagyobb feltételeket terjesztenek elő.

A hunok

A 420 körüli években minden eddiginél hatalmasabb ellenfél érkezett a kelet határokhoz: a hunok. A számtalan népből álló hun törzsszövetség központja a Kárpát-medence lett, így közvetlenül szomszédságba került Rómával. A birodalom virágzása Attila (434-453) idejére tehető. Az ekkor már nehéz lovassággal is rendelkező hun sereg támadásait keleti irányba kezdte, ám II Theodosius keleti császár pénzzel és ügyes diplomáciával elhárította ezeket. Ekkor a hunok nyugat felé fordultak. Róma trónján ez idő tájt a gótoktól hazatért Galla Placidia fia, III. Valentinianus ült, helyette azonban a pannoniai főparancsnok, Aetius kormányzott. Ő belátta, csak a római fegyverek erejével nem győzhet, ezért megpróbált barbár szövetségeseket szerezni. Dolga nem volt igazán nehéz, hisz a már letelepült germánok számára a hunok éppúgy barbároknak számítottak, mint ők egy nemzedékkel korábban a rómaiaknak.
Ammianus Marcellinus, a kor kitűnő történetírója így jellemezi a hunokat: "Ez a tettrekész és korlátozást nem tűrő emberfajta, mely csak úgy égett a mások dúlásának szörnyű vágyától, a szomszédos népeket végigrabolván és gyilkolván, ... hatolt előre..."
A Galliába betörő hunok azonban szinte minden, a birodalmat féltő néppel szembetalálták magukat a catalaunumi csatamezőn. A 451-ben zajlott "évszázad ütközetét" Aetius nyerte, s a hunok elvonultak a csatatérről. Két esztendővel később Attila meghalt, s állama bomlásnak indult. A Nyugatrómai Birodalomnak fellélegzett.

Nagy Konstantin és az egyház

Konstantin egyenrangú vallásként ismerte el a kereszténységet, és ezzel fontosabb részt vállalt jövőjének megformálásából, mint bármely más világi ember. Ezért nevezték "tizenharmadik apostol"-nak. Személyes viszonya azonban a kereszténységhez igen bonyolult volt. Mint oly sokan a kései ókorban, ő is a monoteizmus elfogadására hajló légkörben nőtt fel, és élete végére meggyőződéses hívő lett (csak halálos ágyán vette fel a keresztséget, de ez akkoriban nem volt ritka a keresztények között).
Hitét azonban a félelem és a remény táplálta, mert az az isten, akit ő imádott, az erő, a hatalom istene volt. Eleinte a napistennek hódolt, akinek jelét viselte, s akinek kultusza immár hivatalosan kapcsolódott a császár személyéhez. Ezután a hagyomány szerint a Maxentius elleni, a Mulvius hídnál vívott ütközet előestéjén egy álomlátás sugallatára megparancsolta katonáinak, hogy kellő tisztelettel adózva a láthatatlan istennek is, fessék pajzsukra Krisztus monogramját.
A csatát megnyerte, és ezután - bár a nyilvánosság előtt továbbra is fenntartotta a napkultuszt - egyre inkább kedvezett a keresztényeknek és istenüknek. A kerszténység iránti lelkesedésének jele volt a 313-ban kibocsátott türelmi rendelet, melyet a birodalom vezetői a Konstantinnal kötött megállapodás szerint adtak ki Milánóban (milánói ediktum).
Az ediktum visszaadta a keresztényeknek javaikat, és egyenjogúságot biztosított a vallásuknak. A császár tekintélyes javakat adományozott az egyháznak, főként a rómainak. Konstantin egyre inkább kezdte afféle isten szolgájának tekinteni önmagát, és ez döntő szerepet játszott a birodalmi hivatal későbbi fejlődése szempontjából.
Úgy érezte, az Úr színe előtt ő a felelős a mind nyíltabban és egyértelműbben támogatott keresztény egyház jólétéért. 320 után a pénzérméken már nem jelenik meg a Nap, és a katonáknak kötelező részt venni az egyházi ceremóniákon Másfelelől a császár mindig tekintettel volt pogány alattvalói érzékenységére is. Bár később elvette szentélyeik aranykincseit, pompás keresztény templomokat építtetett és kedvezményekkel támogatta a megtérést, de türelmes maradt a régi kultuszok iránt is.

Települések Pannóniában

Pannonia provincia fontosabb települései:
 • Ad Flexum (Mosónmagyaróvár)
 • Alba Regia (Székesfehérvár)
 • Alisca (Szekszárd)
 • Alta Ripa (Tolna)
 • Aquincum (Óbuda)
 • Arrabona (Győr)
 • Brigetio (Szőny)
 • Campona (Nagytétény)
 • Cirpi (Dunabogdány)
 • Contra-Aquincum (Pest)
 • Contra Constantiam (Dunakeszi)
 • Dotis (Tata)
 • Gorsium Herculia (Tác)
 • Intercisa (Dunaújváros)
 • Matrica (Százhalombatta)
 • Quadrata (Lébény)
 • Sala (Zalalövő)
 • Savaria (Szombathely)
 • Scarbantia (Sopron)
 • Solva (Esztergom)
 • Sopianae (Pécs)
 • Ulcisia Castra (Szentendre)
 • Valcum (Fenékpuszta)
 • Vicus Teuto ( Budaörs )
 • Vindobona (Bécs)

Utak, úthálózat Pannoniában

A Pannónia területén áthaladó birodalmi utak közül a két legfontosabb, legforgalmasabb a Borostyánút és a Duna mentén haladó Hadiút volt. A Borostyánút az észak felől Itáliába szállított kedvelt és népszerű féldrágakőről, a borostyánkőről kapta a nevét, és elsősorban kereskedelmi útvonal volt. A Hadiút, mint neve is mutatja, elsősorban katonai célokat szolgált. Az első római városok is ezek mentén alakultak ki Pannóniában: Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron), Aquincum (Óbuda). Fontos volt, hogy az út keresztülhaladjon a településen, mivel az úton lévőknek védelmet, szállást, élelmet jelentett egy-egy város, a városlakóknak pedig új árukat hoztak a kereskedők.

A Borostyánút és a Hadiút három oldalról úgyszólván bekerítette a provinciát. A Borostyánút az Adriai-tenger északi partjáról indult, és Savarián és Scarbantián keresztül a Duna-partjáig (és Tovább északra) futott. Ezt az utat keresztezte a Hadiút. A provincia belsejét is behálózták az utak. Külön út kötötte össze Saváriát Aquincummal, Sopianaét (Pécset Brigetióval (Szőnnyel) és a Balatont is megkerülte mindkét oldalról egy-egy út.

Szombathelyen sikerült feltárni a Borostyánút egy részét. Az út szabálytalan sokszög alakú, hatalmas bazaltlapjaiban még a kocsikerekek által kivájt keréknyomok is megfigyelhetőek.

A római vallás

A hódító háborúk során a rómaiak más népek vallásait is megismerték. Különösen nagy hatással volt vallási elképzeléseikre az etruszkok és görögök vallása. Úgy gondolták, hogy bárhonnan érkezik az isteni segítség, soha nem árthat: egyetlen másik nép isteneit sem akarták magukra haragítani. A vallásosság nem érzelmeken, nem mély hiten alapult. A vallásos élet inkább kötelességteljesítést jelentett, meghatározott szertartások elvégzését, ünnepeket, áldozatokat -, ellenszolgáltatások fejében. Az emberek a bajok elhárítását, segítséget vártak az istenektől, ezért mutattak be nekik áldozatokat, ezért imádkoztak hozzájuk. A legfontosabb görög-római istenek a következők voltak:

Zeusz = Jupiter

Héra = Juno

Athéné = Minerva

Artemisz = Diana

Hermész = Mercurius

Poszeidón = Neptunus

Arész = Mars

Aphrodité = Vénusz

Apollón = Apollo

Héphaisztosz = Vulcanus

Démétér = Ceres

Dionüszosz = Bacchus/Liber

Veszta = Hestia

Hádész = Pluto

Erósz = Ámor

A hónapok elnevezése

Hónapjaink nevei latin eredetűek. A rómaiak a városalapító Romulusnak tulajdonították az év felosztását hónapokra. A legkorábbi időkben még csak tíz hónap volt a naptárban. A téli időszaknak (január, február) nem volt neve. A hagyomány szerint az egyik etruszk király, Numa Pompilius emelte a hónapok számát tizenkettőre, ő toldotta meg az évet január és február hónapokkal. Ettől kezdve lett január az év első hónapja.

Január: nevét Janus Istenről, a kezdet és a vég kétarcú istenének nevéről kapta

Február: a februare = tisztítani szóból származik az elnevezés, a hónap ünnnepeire az engesztelő, megtisztító szertartások voltak jellemzőek, a rómaiak ezekkel igyekeztek elűzni az ártó szellemeket és démonokat

Március: Mars hadistenről elnevezett hónap, a hadrakelés ideje

Április: az aprire = kinyitni szóból származik az elnevezés; ekkor jött el a tavasz, a kikelet; Aphrodité istennő volt a hónap védnöke

Május: vagy a nagyobb, idősebb jelentésű maius szóból származik az elnevezés, vagy Maiáról, a föld termékenységének istennőjéről kapta a nevét

Június: vagy a fiatalabb junior szóból származik az elnevezés, vagy Juno istennőről kapta a nevét

Július: a hetedik hónapot, amely korábban az ötödik volt, és egyszerűen a quintilis = ötödik nevet viselte, Kr.e. 44-ben nevezték el júliusnak Julius Caesar tiszteletére, akinek ebben hónapban volt a születésnapja

Augusztus: korábbi neve sextilis volt, vagyis hatodik hónap, majd Augustusról nevezték el annak emlékére, hogy az első konzulságát és kimagasló győzelmeit ebben a hónapban érte el

Szeptember: septem = hét; a hetedik hónap

Október: octo 7 nyolc; a nyolcadik hónap

November: novem = kilenc; a kilencedik hónap

December: decem = tíz; a tizedik hónap

szerda, július 22, 2009

Hadiállapotba kerülés eseményei 1917-1918

Hadiállapotba kerülés eseményei

Időpont
Ki
Kinek
Mód
1917. febr. 3.
USA
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 6.
USA
Németország
hadiállapot deklarálása
ápr. 8.
Kuba és Panama
Németország
hadiállapot deklarálása
ápr. 9.
Ausztria-Magyarország
USA
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 9.
Kuba és Panama
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 12.
Brazília
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 13.
Bolívia
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 20.
Törökország
USA
diplomáciai viszony megszakítása
ápr. 27.
Guatemala
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
máj. 17.
Honduras
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
máj. 20.
Libéria
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
máj. 21.
Nicaragua
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
jún. 5.
Haiti
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
jún. 11.
San Domingo
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
jún. 27.
Görögország
Németország és Bulgária
hadiállapot deklarálása
jún. 30.
Görögország
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
júl. 28.
Sziám
Németország, Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
aug. 4.
Libéria
Németország
hadiállapot deklarálása
aug. 14.
Kína
Németország
hadiállapot deklarálása
aug. 21.
Kína
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
szept. 1.
Costa Rica
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
okt. 7.
Uruguay és Peru
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
okt. 25.
Brazília
Németország
hadiállapot deklarálása
dec. 7.
USA
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
dec. 8.
Ecuador
Németország
diplomáciai viszony megszakítása
dec. 11.
Panama
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
dec. 16.
Kuba
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
1918. ápr. 30.
Guatemala
Németország
hadiállapot deklarálása
máj. 8.
Nicaragua
Németország, Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
máj. 23.
Costa Rica
Németország, Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
jún. 19.
Honduras
Németország
hadiállapot deklarálása
júl. 13.
Haiti
Németország
hadiállapot deklarálása

Hadiállapotba kerülés eseményei 1915-1916

Hadiállapotba kerülés eseményei

Időpont
Ki
Kinek
Mód
1915. máj. 23.
Olaszország
Ausztria-Magyarország
hadüzenet
máj. 24.
Németország
Olaszország
diplomáciai viszony megszakítása
jún. 3.
San Marino
Ausztria-Magyarország
hadüzenet
aug. 17.
Olaszország
Törökország
hadüzenet
okt. 5.
Oroszország
Bulgária
diplomáciai viszony megszakítása
okt. 6.
Franciao., Nagy-Britannia
Bulgária
diplomáciai viszony megszakítása
okt. 14.
Bulgária
Szerbia
hadüzenet
okt. 14.
Olaszország
Bulgária
diplomáciai viszony megszakítása
okt. 15.
Nagy-Britannia
Bulgária
hadiállapot deklarálása
okt. 16.
Franciaország
Bulgária
hadiállapot deklarálása
okt. 19.
Olaszország
Bulgária
hadiállapot deklarálása
okt. 20.
Oroszország
Bulgária
hadiállapot deklarálása
1916. márc. 9.
Németország
Portugália
hadiállapot deklarálása
márc. 13.
Ausztria-Magyarország
Portugália
diplomáciai viszony megszakítása
márc. 15.
Ausztria-Magyarország
Portugália
hadiállapot deklarálása
aug. 26.
Olaszország
Németország
hadüzenet
aug. 27.
Románia
Ausztria-Magyarország
hadüzenet
aug. 28.
Németország
Románia
hadüzenet
aug. 30.
Törökország
Románia
hadüzenet
aug. 31.
Bulgária
Románia
hadüzenet
nov. 26.
Görögország
Németország, Bulgária
diplomáciai viszony megszakítás

Hadiállapotba kerülés eseményei 1914

Hadiállapotba kerülés eseményei

Időpont
Ki
Kinek
Mód
1914. júl. 23.
Ausztria-Magyarország
Szerbia
ultimátum
júl. 24.
Japán
Ausztria-Magyarország
diplomáciai viszony megszakítása
júl. 25.
Ausztria-Magyarország
Szerbia
diplomáciai viszony megszakítása
júl.28.
Ausztria-Magyarország
Szerbia
hadüzenet
okt. 31.
Franciao., Nagy-Britannia
Törökország
diplomáciai viszony megszakítása
aug. 1.
Németország
Oroszország
hadüzenet
aug. 2.
Olaszország
Németország, Ausztria-Magyarország
semlegesség deklarálása
aug. 2.
Németország
Belgium
ultimátum
aug. 3.
Németország
Franciaország
hadüzenet
aug. 3.
Románia
Németország, Ausztria-Magyarország
semlegesség deklarálása
aug. 4.
Nagy-Britannia
Németország
hadüzenet
aug. 4
Németország
Belgium
hadiállapot beállása
aug. 4
Nagy-Britannia
Németország
ultimátum
aug. 5.
Ausztria-Magyarország
Oroszország
hadüzenet
aug. 5.
Montenegró
Ausztria-Magyarország
hadüzenet
aug. 6.
Szerbia
Németország
hadüzenet
aug. 8.
Montenegró
Németország
hadüzenet
aug. 12.
Franciao., Nagy-Britannia
Ausztria-Magyarország
hadüzenet
aug. 19.
Japán
Németország
ultimátum
aug. 23.
Németország
Japán
diplomáciai viszony megszakítása
aug. 23.
Japán
Németország
hadiállapot deklarálása
aug. 25.
Japán
Ausztria-Magyarország
hadiállapot deklarálása
aug. 27.
Ausztria-Magyarország
Belgium
hadüzenet
nov. 3.
Oroszország
Törökország
diplomáciai viszony megszakítása
nov. 5.
Franciao., Nagy-Britannia
Törökország
hadüzenet
nov.12.
Törökország
Franciao., Nagy-Britannia, Oroszország
hadüzenet